सिन्धुीमा स्थानीय तहको पुनसंरचना, कुन गाविस कहाँ हेर्नुहोसस्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको ७१९ स्थानीय तहमा २५ वटा थप गर्दै सरकारले ७४४ वटा स्थानीय तह शुनकोसी गाउँपलिकामा कुशेश्वर दुम्जा गाउँ विकास समितिमा, झागाझोली रातमाटा गाउँ विकास समिति, पुरानोझागाझोली गाउँ विकास समिति, सितलपाटी गाउँ विकास समिति र मझुवा गाउँ विकास समिति गरी ७ वटा वडामा २१ हजार ९ सय ९६ जनसंख्या रहने बताईएको छ ।

गोलन्जोर गाउँपालिकामा डुडभञ्ज्याङ गाउँ विकास समिति, वितिजोर गाउँ विकास समिति, भुवनेश्वरी गाउँ विकास समिति, तिनकन्या गाउँ विकास समिति, रतनचुरा गाउँ विकास समिति, बाशेश्वर गाउँ विकास समिति र भिमेश्वर गाउँ विकास समिति गरी ७ वडा रहने र १९ हजार ३ सय २९ जनसंख्या रहने छ ।

कमलामाई नगरपालीकामा डाडीगुराँसे गाउँ विकास समिति,, भद्रकाली गाउँ विकास समिति, जलकन्या गाउँ विकास समिति, कमलामाई नगरपालीकाका, रानीचुरी गाउँ विकास समिति, र रानीबास गाउँ विकास समिति गरि १४ वटा वडा रहने र ६५ हजार ६४ जनसंखया रहेको छ ।

तीनपाटन गाउँपालिकामा वेलघारी गाउँ विकास समिति, भिमस्थान गाउँ विकास समिति, जरायोटार गाउँ विकास समिति, तोश्रामखोला गाउँ विकास समिति, वालाजोर, बाहुनतिल्पुङ गाउँ विकास समिति, आम्बोटे गाउँ विकास समिति र लाम्पान्टार गाउँ विकास समिति गरि ११ वटा वडा वनाईने र यस गाउँपालिकामा ३८ हजार ३ सय ९७ जनसंख्या रहनेछ ।

फिकल गाउँपालिकामा महादेवडाडा गाउँ विकास समिति, पोखरी गाउँ विकास समिति, खोलागाउँ गाउँ विकास समिति, खाङसाङ गाउँ विकास समिति, सोल्पाठाना गाउँ विकास समिति र रत्नावती गाउँ विकास समिति गरी ६ वटा वडा रहने यस गाउँपालिकामा १६ ह्ज्ँर ९ सइ ६८ जनसंख्या रहनेछ ।

दुधौली नगरपालिकामा हतपते गाउँ विकास समिति, निपाने गाउँ विकास समिति, सिर्थौली गाउँ विकास समिति, हर्षाही गाउँ विकास समिति, दुधौली नगरपालीका, जिनाखु गाउँ विकास समिति, अरुणठाकुर गाउँ विकास समिति र ककुरठाकुर गाउँ विकास समिति गरी १४ वटा वडा रहने यस नगरपालीकाको कुल जनसंख्या ७१ हजार २ सय २ रहनेछ ।

घ्याङलेख गाउँपालिकामा अमले गाउँ विकास समिति, बस्तिपुर गाउँ विकास समिति, तामाजोर गाउँ विकास समिति, नेत्रकाली गाउँ विकास समिति र शान्तेश्वरी गाउँ विकास समिति गरि वनाईएको गाउँपालिकामा ५ वटा वडा रहने र सवैभन्दा कम १३ हजार ६ सय ६१ जनसंख्या रहनेछ ।

समावेस भएका साविक गाविस र नगरपालीकाका वडाहरु 

हरीहरपुरगढी गाउँ पालिकास्  हरीहरपुरगढी गाउँ विकास समितिका १ दखी ९ वाडालाई मिलाएर १ नम्वर वडा, पिपलमाडी गाउँ विकास समितिको १, २ र ९ वडालाई मिलाएर २ नम्बर वडा, पिपलमाडी गाउँ विकास समितिका वडाहरु ३, ४, ५, ६, ७ र ८ वडालाई मिलाएर ३ नं वडा, महेन्द्रझ्याडी गाउँ विकास समितिका २,३,४ र ५ वडालाई मिलाएर ४ नं वडा, महेन्द्रझ्याडी गाउँ विकास समितिका १,६,७,८ र ९ वडागरि ५ नं वडा, क्यानेश्वर गाउँ विकास समितिका ६,७ र ८ वडालाई मिलाएर ६ नं वडा, क्यानेश्वर गाउँ विकास समितिका ९, १ र २ वडा मिलाएर ७ नं वडा र क्यानेश्वर गाउँ विकास समितिका ३,४र ५ वडा मिलाएर ८ नं वडा वनाईने भएको छ ।

मरिणठाकुर गाउँपालिकामा कपिलाकोट गाउँ विकास समितिका १, ३ र ५ नं वडालाई मिलाएर १ नं वडा, कपिलाकोट गाउँ विकास समितिका २ र४ लाई मिलाएर २ नं वडा, कपिलाकोट गाउँ विकास समितिका ६, ७, ८ र ९ लाई मिलाएर ३ नं वडा, कल्पवृक्ष १, २ र ३ लाई मिलाएर ४ नं वडा, कल्पबृक्ष गाउँ विकास समितिका ४, ५ र ६ नं वडा मिलाएर ५ नं वडा, कल्पबृक्ष गाउँ विकास समितिका ७,८ र ९ वडा मिलाएर ६ नं वडा, महादेवस्थान गाउँ विकास समितिका १,२,३ र ९ वडालाई मिलाएर ७ नं वडा र महादेवस्था गाउँ विकास समितिका ४,५,६,७ र ८ वडालाई मिलाएर ८ नं वडा वनाईने छ ।

सुनकोशी गाउँपालिकामा कुशेश्वर दुम्जा गाउँ विकास समितिका २,३,४,५ र ९ नं वडालाई मिलाएर १ नं। वडा, कुशेश्वर दुम्जाका १,६,७ र ८ वडा मिलाएर २ नं वडा, झागाझोली रातमाटा गाउँ विकास समितिका १,२,३,४ र ५ वडा मिलाएर ३ नं वडा, झागाझोली रातमाटा गाउँ विकास समितिका ६,७,८ र ९ वडालाई मिलाएर ४ नं वडा, पुरानोझागाझोली गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडालाई मिलाएर ५ नं वडा, सितलपाटी गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडालाई मिलाएर ६ नं वडा, मझुवा गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडालाई मिलाएर ७ नं वडा वनाईने छ ।

गोलन्जोर गाउँपालिकामा डुडभज्याङ गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडालाई मिलाएर १ नं। वडा, वितिजोर गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर २ नं वडा, भुवनेश्वरी गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ३ नं। वडा, तीनकन्या गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ४ नं। वडा, रतनचुरा गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ५ नं वडा, बाशेश्वर गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ६ नं। वडा र भिमेश्वर गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ७ नं। वडा वनाईने भएको छ ।

कमलामाई नगरपालिकामा डाडीगुरासे गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर १ नं। वडा, भद्रकाली गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर २ नं वडा, जलकन्या गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ३ नं। वडा, कमलामाई नगरपालीकाका १,२,५ र ९ वडा मिलाएर ४ नं। वडा, कमलामाई नगरपालीकाको ४ नं। वडालाई ५ नं। वडा, कमलामाई नगरपालीका ६ नं। वडालाई ६ नं। वडा, कमलामाई नगरपालिका ७ र ८ वडालाई मिलाएर ७ नं। वडा, कमलामाई नगरपालीका ३ र १० वडालाई मिलाएर ८ नं। वडा, कमलामाई नगरपालीका ११,१२ र १४ वडा मिलाएर ९ नं। वडा, कमलामाई नगरपालीका १३,१५,१६,१७ र १८ वडा मिलाएर १० नं। वडा, रानीचुरी गाउँ विकास समितिका १,२,३ र ५ नं। वडालाई मिलाएर ११ नं। वडा, रानीचुरी गाउँ विकास समिति ४, ६, ७, ८ र ९ वडालाई मिलाएर १२ नं। वडा, रानिवास गाउँ विकास समितिका १,२,३,८ र ९ वडा मिलाएर १३ नं। वडा र रानीवास गाउँ विकास समितिका ४,५,६ र ७ वडा मिलाएर १४ नं। वडा वनाईने भएको छ ।

तीनपाटन गाउँपालिकामा वेलघारी गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर १ नं। वडा, भिमस्थान गाउँ विकास समितिका १,२,३,४ र ५ वडालाई मिलाएर २ नं वडा, भिमस्थान गाउँ विकास समितिका ६,७,८ र ९ वडालाई मिलाएर ३ नं। वडा, जरायोटार गाउँ विकास समितिका १,४,५ र ६ नं। वडालाई मिलाएर ४ नं। वडा, जरायोटार गाउँ विकास समितिका २,३,७,८ र ९ वडालाई मिलाएर ५ नं। वडा, बालाजोर गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ६ नं। वडा, तोश्रामखोला गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ७ नं। वडा, बाहुनतिल्पुङ गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ८ नं। वडा, आम्वोटे गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ९ नं। वडा, लाम्पान्टार गाउँ विकास समितिका १,२,३ वडालाई मिलाएर १० नं। वडा र लाम्पान्टार गाउँ विकास समितिका ४,५,६,७,८ र ९ वडालाई मिलाएर ११ नं वडावनाईने छ ।

फिकल गाउँपालिकामा महादेवडाडा गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर १ नं। वडा, पोखरी गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर २ नं। वडा, खोलागाउँ गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ३ नं। वडा, खाङसाङ गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ४ नं। वडा, सोल्पाठाना गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ५ नं। वडा र रत्नावती गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ६ नं। वडा बन्ने भएको छ ।

दुधौली नगरपालीकामा हतपते गाउँ विकास समितिका १,७,८ र ९ वडा मिलाएर १ नं। वडा, हतपते गाउँ विकास समितिका २,३,४,५ र ६ नं। वडा मिलाएर २ नं। वडा निपाने गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ३ नं। वडा, सिर्थौली गाउँ विकास समितिका १,२,३,४ र ५ नं। वडा मिलाएर ४ नं। वडा, गाउँ विकास समितिका ६,७,८ र ९ नं। वडा मिलाएर ५ नं। वडा, हर्षाही गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ६ नं। वडा, दुधौली नगरपालीकाको १ र २ वडा मिलाएर ७ नं। वडा, दुधौली नगरपालीका ३र४ नं। वडा मिलाएर ८ नं। वडा, दुधौली नगरपालीका ५र६ नं। वडा मिलाएर ९ नं। वडा, दुधौली नगरपालीकाको ७ र ८ नं। वडा मिलाएर १० नं। वडा, दुधौली नगरपालीकाको ९, १० र ११ नं। वडा मिलाएर ११ नं। वडा, जिनाखु गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर १२ नं। वडा, अरुणठाकु गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर १३ नं। वडा र ककुरठाकुर गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर १४ नं। वडा वनाईने छ ।

घ्याङलेख गाउँपालिकामा अमले गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाए १ नं। वडा, बस्तिपुर गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर २ नं। वडा, तामाजोर गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ३ नं। वडा, नेत्रकाली गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ४ नं। वडा र शान्तेश्वरी गाउँ विकास समितिका ९ वटै वडा मिलाएर ५ नं। वडा बनाईने छ ।सम्बन्धित दास्तावेजहरु

VDC-new.pdf


कमेन्टससम्बन्धित तस्विरहरुसम्पर्क


कमलामाई नगरपालिका-६, सिन्धुली

फोन : ९८५४०४११३४, ९८०११४११३४
http://www.clicksindhuli.com
Email: clicksindhuli@gmail.com

हाम्रो समुह
नेत्र विक्रम थापा, प्रधान सम्पादक
९८५४०४११३४, ९८०११४११३४

कमला रोक्का, सम्पादक
९८४४०९२३३३

फेसवुक

संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © क्लिक सिन्धुली, हेटौंडा २०७३ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Top